Nasze imprezy

P
W
Ś
C
P
S
N
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

BIP

STATUT NADBAŁTYCKIEGO CENTRUM KULTURYW GDAŃSKU zwiń

Postanowienia ogólne


§1.

1. Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku, zwane dalej "Centrum'', zostało utworze uchwałą Nr 485/XXX/54 Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Gdańsku z dnia 8 września 1954 r. o powołaniu Wojewódzkiego Domu Twórczości Ludowej.

2. Centrum działa na podstawie:
    1) Statutu Centrum;   
    2) Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności
      kulturalnej (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz. 123. zm. Dz.U. z 2002 r.
      Nr 41 poz. 364) zwanej dalej "ustawą" i przepisów wydanych na jej podstawie.

§2.

1. Siedzibą Centrum jest Gdańsk.
2. Terenem działania Centrum jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem województwa pomorskiego.
3. Centrum może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§3.

Nadzór nad działalnością Centrum sprawuje Zarząd Województwa Pomorskiego, zwany dalej Zarządem.

§4.

Centrum jest wojewódzką samorządową osobą prawną wpisaną do rejestru instytucji kultury pod numerem RIK woj. pom. 9/99.