Nasze imprezy

P
W
Ś
C
P
S
N
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Majątek instytucji

Rozdział V zwiń

MAJĄTEK

1. Majątek Centrum stanowią nieruchomości, ruchomości oraz prawa niematerialne stanowiące własność Centrum.

2. Majątek i dochody Centrum są przeznaczone jedynie na realizację celów statutowych Centrum.

3. Centrum wykonuje wszelkie uprawnienia w stosunku do mienia powierzonego mu do zarządzania oraz mienia nabytego, będącego w jego dyspozycji, z wyłączeniem uprawnień wynikających z przepisów szczególnych i praw osób trzecich.


GOSPODARKA FINANSOWA


1. Centrum prowadzi go spodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

2. Przychody Centrum tworzą: dotacja z budżetu samorządu województwa pomorskiego, wpływy z prowadzonej działalności własnej, z najmu i dzierżawy składników majątkowych, środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł.

3. Centrum prowadzi samodzielną gospodarkę finansową, koszty bieżącej działalności i zobowiązania pokrywa z uzyskiwanych przychodów.

4. Centrum może prowadzić eksport i import towarów i usług o charakterze kulturalnym, a także działalność gospodarczą inną niż kulturalna pod warunkiem, że uzyskane tą drogą przychody przekazane są na statutową działalność Centrum.

5. Roczne sprawozdanie finansowe Centrum zatwierdza Zarząd.