Nasze imprezy

P
W
Ś
C
P
S
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zamówienia publiczne

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 225 000 EURO na zaprojektowanie i wykonanie zagospodarowania poddasza oraz remontu kamiennej nawierzchni wokół kościoła św. Jana w Gdańsku zwiń

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 225 000 EURO na zaprojektowanie i wykonanie zagospodarowania poddasza oraz remontu kamiennej nawierzchni wokół kościoła św. Jana w Gdańsku, numer ZP/NCK/9/2017

ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Załączniki :

6. wzór umowy

7. Program Funkcjonalno-Użytkowy

8. przedmiary robót
   informacja z otwarcia ofert
 
 informacja o unieważnieniu postępowania

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 209 000 EURO na prace konserwatorsko-restauratorskie przy zabytkach ruchomych z kościoła św. Jana w Gdańsku: Organy boczne zwiń

Zamówienie na usługi społeczne - świadczenie całodobowej ochrony fizycznej zwiń

Na podstawie art. 138 o Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych NCK zamieszcza ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne - Świadczenie całodobowej ochrony fizycznej obiektu, mienia i znajdujących się w nim osób w budynku Ratusza Staromiejskiego przy ul. Korzennej 33/35 w Gdańsku oraz w Centrum św. Jana przy ul. Świętojańskiej 50 w Gdańsku

Ogłoszenie

Odpowiedź na zapytanie z dnia 5.12.2017

Informacja z otwarcia ofert w dniu 8.12.2017

Ogłoszenie o wynikach postępowania

Unieważnienie informacji o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wynikach postępowania - nr 2

Informacja o udzieleniu zamówienia

Przetarg nieograniczony na świadczenie usług sprzątania Ratusza Staromiejskiego oraz zespołu Centrum św. Jana wraz z terenami przyległymi zwiń

Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku zaprasza do składania ofert na  "Świadczenie usług sprzątania Ratusza Staromiejskiego oraz zespołu Centrum św. Jana wraz z terenami przyległymi" - ZP/NCK/5/2017

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony w wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 209000 eurto netto.


INFORMACJA O WYNIKACH

Informacja z otwarcia ofertOgłoszenie o zmianie ogłoszenia


Pytanie nr 2 z dnia 09.06
Odpowiedź

Pytanie nr 1 z dnia 09.06

Odpowiedź


Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 7.06 (dot. załącznika nr 1)Ogłoszenie o zamówieniu


SIWZ
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części 1 i 2
Wykaz powierzchni
Formularz ofertowy
Oświadczenie wykonawcy
Wykaz wykonanych usług
Wzór umowy
Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
Informacja o tajemnicy przedsiębiorstwa


Przetarg nieograniczony - prace konserwatorsko-restauratorskie przy elewacji wschodniej kościoła św. Jana w Gdańsku zwiń

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 209 000 EURO na prace konserwatorsko-restauratorskie przy elewacji wschodniej kościoła św. Jana w Gdańsku, numer nadany przez zamawiającego: ZP/NCK/3/2017

ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
 
 załącznik 4 wzór umowy

załącznik 5. Program prac konserwatorskich

załącznik 6. Przedmiar prac

  informacja z otwarcia ofert
 
 informacja o wyniku przetargu 

 

przetarg nieograniczony - prace konserwatorsko-restauratorskie przy zabytkach ruchomych z kościoła św. Jana w Gdańsku: Empora południowa zwiń

Przetarg nieograniczony o łącznej wartości wszystkich części powyżej 209 000 EURO 
na prace konserwatorsko-restauratorskie przy zabytkach ruchomych z kościoła
św. Jana w Gdańsku: Empora południowa, 
nr ZP/NCK/ 2 /2017

ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
załaczniki:
2 wzór oświadczenia wykonawcy (JEDZ)

4. wzór umowy

5. Program prac konserwatorskich

6. Dokumentacja architektoniczna  – opis i rysunki
opis 
rys. 1 rzut 
rys. 2 widok
rys. 3 schody 1.
ry
s. 4 schody 2

rys. 5 belka cokołowa
rys. 6 wsporniki

7. Projekt rekonstrukcji empory południowej (konstrukcja)

  rzut belkowania 
  opis

8. Obmiar prac konserwatorskich

9. Przedmiar prac (konstrukcyjnych i odtworzeniowych)

10. Dokumentacja stanu zachowania

 
 
Uwaga, ze względu na ograniczenia pojemności serwera niektóre pliki zostały zmiejszone. W przypadku stwierdzenia zbyt słabej rozdzielczości rysunków zamieszczonych na niniejszej stronie, istnieje możliwość otrzymania ich drogą mailową (kontakt podany w SIWZ).

wyjaśnienia treści SIWZ z dn. 05.05.2017r.
załącznik do wyjasnień - zmieniony załącznik nr 8

 
  informacja z otwarcia ofert 
Informacja o wyniku postępowania

ZAPYTANIE OFERTOWE na świadczenie usług nadzoru organologicznego nad rekonstrukcją organów bocznych z kościoła św. Jana w Gdańsku zwiń

ZAPYTANIE OFERTOWE w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym na podstawie art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015., poz. 2164, ze zm.), zwanej dalej „ustawą” na świadczenie usług nadzoru organologicznego nad rekonstrukcją organów bocznych z  kościoła św. Jana w Gdańsku.

ogłoszenie z Bazy Konkurencyjności
treść zapytania
wzór umowy 

sprostowanie
skorygowany załącznik nr 2 
 
  
informacja o wyniku postępowania