Nasze imprezy

P
W
Ś
C
P
S
N
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zamówienia publiczne

Przetarg nieograniczony na zagospodarowanie poddasza oraz remont kamiennej nawierzchni wokół kościoła św. Jana w Gdańsku, ZP/NCK/5/2018 zwiń

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 548 000 EURO na zagospodarowanie poddasza oraz remont kamiennej nawierzchni wokół kościoła św. Jana w Gdańsku, numer ZP/NCK/5/2018

ogłoszenie o zamówieniu
 
 
SIWZ
 
 

załącznik 6 wzór umowy

7. Dokumentacja Projektowa
projekt poddasza
 
 projekt remontu nawierzchni

8. przedmiary robót
przedmiar zagospodarowanie poddasza
przedmiar remont nawierzchni

9. STWIORB 
STWIORB zagospodarowanie poddasza

STWIORB remont nawierzchni

10. Klauzula informacyjna (RODO)

Przetarg nieograniczony na zaprojektowanie i wykonanie zagospodarowania poddasza oraz remontu kamiennej nawierzchni wokół kościoła św. Jana w Gdańsku, ZP/NCK/4/2018 zwiń

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 548 000 EURO na zaprojektowanie i wykonanie zagospodarowania poddasza oraz remontu kamiennej nawierzchni wokół kościoła św. Jana w Gdańsku, numer: ZP/NCK/4/2018

 ogłoszenie 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Załączniki :

6. wzór umowy

7. Program Funkcjonalno-Użytkowy

8. przedmiary robót

   informacja o unieważnieniu przetargu

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 548 000 EURO na zaprojektowanie i wykonanie zagospodarowania poddasza oraz remontu kamiennej nawierzchni wokół kościoła św. Jana w Gdańsku, numer ZP/NCK/3/2018 zwiń

Przetarg nieograniczony na wykonywanie sukcesywnych usług drukarskich dla Nadbałtyckiego Centrum Kultury w Gdańsku zwiń

Nadbałtyckie Centrrum Kultury w Gdańsku zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o łącznej wartości wszystkich części nieprzekraczającej 221 000 EURO na wykonywanie sukcesywnych usług drukarskich (ZP/NCK/2/2018)

ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


zał. 1 - formularz oferty
zał. 1a - Cennik druków reklamowych
zał. 1b - Cennik druku publikacji książkowych
zał. 2 - wzór umowy
zał. 3 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i niepodleganiu wykluczeniu
zał. 4 - wykaz zrealizowanych usług
zał. 5 - informacja o przynależności do grupy kapitałowej
zał. 6 - informacja o tajemnicy przedsiębiorstwa

Numery ISBN - zapytanie z dnia 14.03
Nakłady - zapytanie z dnia 14.03
Oprawy - zapytanie z dnia 15.03

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wynikach
Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku zaprasza do składania ofert na świadczenie usług w zakresie rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych oraz rezerwacji i wykupienia noclegów w hotelach według bieżących potrzeb dla Nadbałtyckiego Centrum Kultury w Gdańsku

Wyniki zapytania

Zapytanie ofertowe


Wzór umowy

przetarg nieograniczony na prace konserwatorsko-restauratorskie przy zabytkach ruchomych z kościoła św. Jana w Gdańsku: Kamienny ołtarz główny, nr ZP/NCK/ 1 /2018 zwiń

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o łącznej wartości wszystkich części powyżej 211 000 EURO na prace konserwatorsko-restauratorskie przy zabytkach ruchomych z kościoła św. Jana w Gdańsku: Kamienny ołtarz główny, nr ZP/NCK/ 1 /2018

ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Załączniki :

2. wzór oświadczenia wykonawcy (JEDZ)

6. wzór umowy

7. Program prac konserwatorskich

8. Obmiar prac konserwatorskich

 
 wyjaśnienia treści SIWZ

 
 Uwaga - w SIWZ skorygowano załącznik nr 5 - wykaz osób - usunięto wiersz dotyczący kierownika budowy, którego udział nie jest wymagany w niniejszym zamówieniu.

informacja z otwarcia ofert
 
 
informacja o wyniku postępowania

Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku zaprasza do składania ofert na świadczenie usług w zakresie rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych oraz rezerwacji i wykupienia noclegów w hotelach według bieżących potrzeb dla Nadbałtyckiego Centrum Kultury w Gdańsku

wyniki zapytania

zapytanie ofertowe

wzór umowy

Plan przetargów na 2018 zwiń

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 225 000 EURO na zaprojektowanie i wykonanie zagospodarowania poddasza oraz remontu kamiennej nawierzchni wokół kościoła św. Jana w Gdańsku zwiń

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 225 000 EURO na zaprojektowanie i wykonanie zagospodarowania poddasza oraz remontu kamiennej nawierzchni wokół kościoła św. Jana w Gdańsku, numer ZP/NCK/9/2017

ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Załączniki :

6. wzór umowy

7. Program Funkcjonalno-Użytkowy

8. przedmiary robót
   informacja z otwarcia ofert
 
 informacja o unieważnieniu postępowania

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 209 000 EURO na prace konserwatorsko-restauratorskie przy zabytkach ruchomych z kościoła św. Jana w Gdańsku: Organy boczne zwiń

przetarg nieograniczony - prace konserwatorsko-restauratorskie przy zabytkach ruchomych z kościoła św. Jana w Gdańsku: Empora południowa zwiń

Przetarg nieograniczony o łącznej wartości wszystkich części powyżej 209 000 EURO 
na prace konserwatorsko-restauratorskie przy zabytkach ruchomych z kościoła
św. Jana w Gdańsku: Empora południowa, 
nr ZP/NCK/ 2 /2017

ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
załaczniki:
2 wzór oświadczenia wykonawcy (JEDZ)

4. wzór umowy

5. Program prac konserwatorskich

6. Dokumentacja architektoniczna  – opis i rysunki
opis 
rys. 1 rzut 
rys. 2 widok
rys. 3 schody 1.
ry
s. 4 schody 2

rys. 5 belka cokołowa
rys. 6 wsporniki

7. Projekt rekonstrukcji empory południowej (konstrukcja)

  rzut belkowania 
  opis

8. Obmiar prac konserwatorskich

9. Przedmiar prac (konstrukcyjnych i odtworzeniowych)

10. Dokumentacja stanu zachowania

 
 
Uwaga, ze względu na ograniczenia pojemności serwera niektóre pliki zostały zmiejszone. W przypadku stwierdzenia zbyt słabej rozdzielczości rysunków zamieszczonych na niniejszej stronie, istnieje możliwość otrzymania ich drogą mailową (kontakt podany w SIWZ).

wyjaśnienia treści SIWZ z dn. 05.05.2017r.
załącznik do wyjasnień - zmieniony załącznik nr 8

 
  informacja z otwarcia ofert 
Informacja o wyniku postępowania