Nasze imprezy

P
W
Ś
C
P
S
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zamówienia publiczne

Przetarg nieograniczony na zaprojektowanie i wykonanie zagospodarowania poddasza oraz remontu kamiennej nawierzchni wokół kościoła św. Jana w Gdańsku, ZP/NCK/4/2018 zwiń

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 548 000 EURO na zaprojektowanie i wykonanie zagospodarowania poddasza oraz remontu kamiennej nawierzchni wokół kościoła św. Jana w Gdańsku, numer: ZP/NCK/4/2018

 ogłoszenie 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Załączniki :

6. wzór umowy

7. Program Funkcjonalno-Użytkowy

8. przedmiary robót

   informacja o unieważnieniu przetargu

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 548 000 EURO na zaprojektowanie i wykonanie zagospodarowania poddasza oraz remontu kamiennej nawierzchni wokół kościoła św. Jana w Gdańsku, numer ZP/NCK/3/2018 zwiń

Przetarg nieograniczony na wykonywanie sukcesywnych usług drukarskich dla Nadbałtyckiego Centrum Kultury w Gdańsku zwiń

Nadbałtyckie Centrrum Kultury w Gdańsku zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o łącznej wartości wszystkich części nieprzekraczającej 221 000 EURO na wykonywanie sukcesywnych usług drukarskich (ZP/NCK/2/2018)

ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


zał. 1 - formularz oferty
zał. 1a - Cennik druków reklamowych
zał. 1b - Cennik druku publikacji książkowych
zał. 2 - wzór umowy
zał. 3 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i niepodleganiu wykluczeniu
zał. 4 - wykaz zrealizowanych usług
zał. 5 - informacja o przynależności do grupy kapitałowej
zał. 6 - informacja o tajemnicy przedsiębiorstwa

Numery ISBN - zapytanie z dnia 14.03
Nakłady - zapytanie z dnia 14.03
Oprawy - zapytanie z dnia 15.03

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wynikach
Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku zaprasza do składania ofert na świadczenie usług w zakresie rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych oraz rezerwacji i wykupienia noclegów w hotelach według bieżących potrzeb dla Nadbałtyckiego Centrum Kultury w Gdańsku

Wyniki zapytania

Zapytanie ofertowe


Wzór umowy

przetarg nieograniczony na prace konserwatorsko-restauratorskie przy zabytkach ruchomych z kościoła św. Jana w Gdańsku: Kamienny ołtarz główny, nr ZP/NCK/ 1 /2018 zwiń

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o łącznej wartości wszystkich części powyżej 211 000 EURO na prace konserwatorsko-restauratorskie przy zabytkach ruchomych z kościoła św. Jana w Gdańsku: Kamienny ołtarz główny, nr ZP/NCK/ 1 /2018

ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Załączniki :

2. wzór oświadczenia wykonawcy (JEDZ)

6. wzór umowy

7. Program prac konserwatorskich

8. Obmiar prac konserwatorskich

 
 wyjaśnienia treści SIWZ

 
 Uwaga - w SIWZ skorygowano załącznik nr 5 - wykaz osób - usunięto wiersz dotyczący kierownika budowy, którego udział nie jest wymagany w niniejszym zamówieniu.

informacja z otwarcia ofert
 
 
informacja o wyniku postępowania

Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku zaprasza do składania ofert na świadczenie usług w zakresie rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych oraz rezerwacji i wykupienia noclegów w hotelach według bieżących potrzeb dla Nadbałtyckiego Centrum Kultury w Gdańsku

wyniki zapytania

zapytanie ofertowe

wzór umowy

Plan przetargów na 2018 zwiń

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 225 000 EURO na zaprojektowanie i wykonanie zagospodarowania poddasza oraz remontu kamiennej nawierzchni wokół kościoła św. Jana w Gdańsku zwiń

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 225 000 EURO na zaprojektowanie i wykonanie zagospodarowania poddasza oraz remontu kamiennej nawierzchni wokół kościoła św. Jana w Gdańsku, numer ZP/NCK/9/2017

ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Załączniki :

6. wzór umowy

7. Program Funkcjonalno-Użytkowy

8. przedmiary robót
   informacja z otwarcia ofert
 
 informacja o unieważnieniu postępowania

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 209 000 EURO na prace konserwatorsko-restauratorskie przy zabytkach ruchomych z kościoła św. Jana w Gdańsku: Organy boczne zwiń

przetarg nieograniczony - prace konserwatorsko-restauratorskie przy zabytkach ruchomych z kościoła św. Jana w Gdańsku: Empora południowa zwiń

Przetarg nieograniczony o łącznej wartości wszystkich części powyżej 209 000 EURO 
na prace konserwatorsko-restauratorskie przy zabytkach ruchomych z kościoła
św. Jana w Gdańsku: Empora południowa, 
nr ZP/NCK/ 2 /2017

ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
załaczniki:
2 wzór oświadczenia wykonawcy (JEDZ)

4. wzór umowy

5. Program prac konserwatorskich

6. Dokumentacja architektoniczna  – opis i rysunki
opis 
rys. 1 rzut 
rys. 2 widok
rys. 3 schody 1.
ry
s. 4 schody 2

rys. 5 belka cokołowa
rys. 6 wsporniki

7. Projekt rekonstrukcji empory południowej (konstrukcja)

  rzut belkowania 
  opis

8. Obmiar prac konserwatorskich

9. Przedmiar prac (konstrukcyjnych i odtworzeniowych)

10. Dokumentacja stanu zachowania

 
 
Uwaga, ze względu na ograniczenia pojemności serwera niektóre pliki zostały zmiejszone. W przypadku stwierdzenia zbyt słabej rozdzielczości rysunków zamieszczonych na niniejszej stronie, istnieje możliwość otrzymania ich drogą mailową (kontakt podany w SIWZ).

wyjaśnienia treści SIWZ z dn. 05.05.2017r.
załącznik do wyjasnień - zmieniony załącznik nr 8

 
  informacja z otwarcia ofert 
Informacja o wyniku postępowania