Nasze imprezy

P
W
Ś
C
P
S
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

współpraca międzynarodowa

Współpraca międzynarodowa zwiń

Współpraca międzynarodowa od początku istnienia NCK była jedną z najważniejszych jego funkcji. Centrum powołane z idei poszukiwania nowych możliwości kulturalnej współpracy z krajami nadbałtyckimi, wraz z wejściem Polski do Unii Europejskiej znacznie poszerzyło pole swojej działalności, a z nastaniem dyrektora Lawrence’a Okey Ugwu, nasze realizacje zaczęły wybiegać nie tylko poza granice regionu, ale również poza granice kontynentu.

Międzynarodowa współpraca kulturalna prowadzona przez NCK przebiega na kilku poziomach – z jednej strony jest to współkształtowanie polityki kulturalnej w regionie nadbałtyckim, z drugiej działalność w międzynarodowych sieciach zrzeszających operatorów kultury, czy też podtrzymywanie stałej współpracy z regionami lub pojedynczymi miastami w Europie. Efekty tych działań to udział trójmiejskich artystów w licznych projektach międzynarodowych, wymiany kulturalne, platformy internetowe etc.
 

NCK w międzynarodowych sieciach zrzeszających operatorów kultury zwiń

Memory of Water
Projekt, podczas którego artyści, aktywiści i eksperci wskazują na potencjał, położonego na nabrzeżach, dziedzictwa poprzemysłowego, w kontekście urbanistyki i rozwoju lokalnych społeczności. W ciągu kolejnych dwóch lat współpracy, partnerzy z europejskich miast: Gdańska (Polska), Govan (Szkocja), Limeryku (Irlandia), Levadii (Grecja), Ostendy (Belgia) oraz Sztokholmu/Goteborgu (Szwecja), zrealizują rezydencje artystyczne, debaty/warsztaty w formie City Lab, digitalną platformę dla artystycznych prezentacji i wymiany doświadczeń, a także film dokumentujący projekt. A ponadto czekają nas interakcje, inspiracje, interwencje w przestrzeni….
W Gdańsku projekt skupi się na terenach postoczniowych – przestrzeni tzw. Młodego Miasta, której rozwój jest obecnie przedmiotem gorących dyskusji.
Projekt „Memory of Water” znalazł się wśród 84 zwycięskich projektów (z 431 ubiegających się o dofinansowanie) z programu Kreatywna Europa. Partnerzy: Intercult (Szwecja) – lider projektu, Fabelvisions (Szkocja), Miasto Levadia (Grecja), Miasto Ostenda (Belgia), Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku (Polska), Ormston House (Irlandia).Shared History – Splecione losy

Wspólny projekt Nadbałtyckiego Centrum Kultury w Gdańsku, LCCA (Łotewskiego Centrum Sztuki Współczesnej) z Rygi oraz Fargfabriken ze Sztokholmu. Wyrasta z koncepcji historii jako splotu jednostkowych doświadczeń, które razem składają się na portret wielonarodowego i wielokulturowego kraju. W polskiej odsłonie projektu - spojrzenie na  na Gdańsk przez pryzmat jego historii jako miasta, do którego „Każdy przyniósł, co miał najlepszego” – cytując tytuł książki Mieczysława Abramowicza.
Projekt dofinansowany przez program Kreatywna Europa


SB FICA (kliknij po więcej informacji)
W jaki sposób zwiększyć współpracę transgraniczną szwedzkich, litewskich i polskich podmiotów działających w obszarze kulinariów? Jak budować ich potencjał do inicjowania i rozwijania międzysektorowej kooperacji? Czy konotacje kulturowe mogą stanowić bazę dla rozwijania działalności biznesowej? Odpowiedzi na m. in. te pytania będziemy poszukiwać działając w ramach projektu „SB FICA - South Baltic Food Innovation Culture Actors”, dofinansowanego w ramach programu Interreg Południowy Bałtyk.Partnerem wiodącym projektu jest Krinova Incubator & Science Park, instytucja naukowo-technologiczna utworzona z udziałem Gminy Kristianstad i Uniwersytetu w Kristianstad w województwie Skåne w Szwecji. W charakterze partnerów występują w projekcie dwa podmioty działające na terenie województwa pomorskiego: Nadbałtyckie Centrum Kultury oraz  Gmina Czarna Dąbrówka; Litwę reprezentuje Centrum Informacji Turystycznej i Biznesowej Rietavas.
Wspólnym mianownikiem dla działań projektowych są zagadnienia dziedzictwa kulinarnego i jego innowacyjne zastosowania. W ramach wizyt studyjnych uczestnicy projektu (partnerzy, eksperci, instytucje i organizacje lokalne)  poznają historię i kulturę – przede wszystkim kulinarną – państw partnerskich, ale też zaznajamiają się z podmiotami działającymi w sferze biznesu opartego na dziedzictwie kulinarnym. Kluczowa jest tu wymiana doświadczeń, nawiązywanie długofalowych kontaktów, wspólne poszukiwanie nowych rozwiązań i rozwój kompetencji poszczególnych uczestników projektu.

SB FilmNet (kliknij po więcej informacji)
Z początkiem 2018 roku Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku rozpoczęło prace w ramach międzynarodowego projektu „Film Net – South Baltic Film and Culture Network”, współfinansowanego w ramach programu Interreg Południowy Bałtyk.
Celem przedsięwzięcia jest zacieśnienie współpracy pomiędzy instytucjami z regionu południowego Bałtyku, działającymi na polu upowszechniania kultury oraz edukacji na polu sztuki filmowej. W ramach wizyt studyjnych uczestnicy projektu będą zapoznawać się z funkcjonowaniem instytucji partnerskich a także kształtem lokalnej kultury filmowej. W rezultacie zawiązana zostanie sieć międzynarodowej współpracy instytucji kultury z krajów nadbałtyckich.


NordicBaltic Festival Platform
Pierwsze spotkanie partnerów tworzących NBFP odbyło się w Reykjawiku w 2011 r., a oficjalnie sieć funkcjonuje od 2013 r.
Celem platformy jest aktywizowanie festiwali prezentujących różne dziedziny sztuki i kultury z regionu nordyckiego i bałtyckiego. Sieć wspiera rozwój i budowę potencjału festiwali, ułatwia nawiązywanie partnerstw pomiędzy nimi, zwiększa ich widoczność w innych regionach oraz udziela wsparcia informacyjnego. NBFP corocznie organizuje także konferencję poświęconą wybranym zagadnieniom kulturalno-społecznym.
W 2017 r. do sieci dołączyło Nadbałtyckie Centrum Kultury. Zaproszenie do udziału w platformie, jako przedstawiciela Polski, nie tylko wpisuje się w misję NCK, ale też poszerza bazę informacyjną na temat kultury regionu morza bałtyckiego i zwiększa nasze możliwości organizacyjne.


Culture Action Europe
Również w 2005 r. NCK stało się częścią EFAH - European Forum for the Arts and Heritage, które obecnie działa pod nazwą Culture Action Europe. Rolą CAE jest wzmacnianie roli kultury i sztuki w tworzeniu zrównoważonego rozwoju w Europie. Oprócz przyjętej funkcji rzecznika sfery kultury w Europie, Culture Action Europe zajmuje się monitorowaniem działań UE w dziedzinie kultury oraz informowaniem członków o przewidywanych inicjatywach, programach, funduszach i trendach.


Eurośródziemnomorska Fundacja Dialogu Kultur im. Anny Lindh
Fundacja jest siecią wykraczającą swoim zasięgiem poza granice Europy. Powołana z inicjatywy Komisji Europejskiej i Komitetu EUROMED Fundacja wspiera szeroko rozumianą współpracę i wymianę kulturalną i intelektualną z udziałem reprezentantów obu brzegów Morza Śródziemnego, prowadzi też mniejsze programy promujące szerzenie idei dialogu i międzykulturowego zrozumienia. Jeden z projektów NCK, Radio Moves polsko-niemieckie warsztaty dziennikarstwa radiowego, w 2008 r. włączony został w kampanię „1001 działań na rzecz dialogu”, będącą wówczas kluczową akcją ALF.


NordicBaltic Festival Platform
Pierwsze spotkanie partnerów tworzących NBFP odbyło się w Reykjawiku w 2011 r., a oficjalnie sieć funkcjonuje od 2013 r. Celem platformy jest aktywizowanie festiwali prezentujących różne dziedziny sztuki i kultury z regionu nordyckiego i bałtyckiego. Sieć wspiera rozwój i budowę potencjału festiwali, ułatwia nawiązywanie partnerstw pomiędzy nimi, zwiększa ich widoczność w innych regionach oraz udziela wsparcia informacyjnego. NBFP corocznie organizuje także konferencję poświęconą wybranym zagadnieniom kulturalno-społecznym. W 2017 r. do sieci dołączyło Nadbałtyckie Centrum Kultury. Zaproszenie do udziału w platformie, jako przedstawiciela Polski, nie tylko wpisuje się w misję NCK, ale też poszerza bazę informacyjną na temat kultury regionu morza bałtyckiego i zwiększa nasze możliwości organizacyjne.


Cities on the edge

Jest to partnerska współpraca kulturalna sześciu miast – Liverpoolu, Bremy, Istambułu, Marsylii, Neapolu i Gdańska. Miasta te łączy geograficzne usytuowanie „na krawędzi” definiujące tożsamość miejsca, podobna tradycja i funkcja: są to miasta portowe o bogatej historii i kulturze, a wreszcie każde z nich jest, będzie, stara się lub starało o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury.
„Cities on the edge” ma na celu rozpoczęcie dyskusji, wymiany doświadczeń na gruncie kultury, jest szansą na lepsze poznanie i odnalezienie podobieństw i różnic. W ramach partnerstwa „Cities on the Edge” Nadbałtyckie Centrum Kultury dwukrotnie (w roku 2008 i 2009) organizowało akcję Streetwaves wspólnie z Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia.


Stage Europe Network
Jest to sieć zrzeszająca sześć organizacji kulturalnych z sześciu różnych krajów: Francji (Aix’Qui?), Niemiec (Artserv.net), Islandii (Hitt Husid Cultural Centre), Norwegii (Ostafjellske Kompetansesenter for rytmisk musikk), Holandii (Popunie) i Polski (Nadbałtyckie Centrum Kultury). Podstawowym celem przedsięwzięcia jest promocja aktywnego i świadomego uczestnictwa młodych ludzi na muzycznej scenie Europy poprzez oferowanie im szansy na naukę i wymianę doświadczeń w międzynarodowym gronie. Każda kolejna odsłona Stage Europe Network przygotowywana jest przez innego członka sieci. Podczas kilkudniowej wspólnej pracy muzyków z sześciu zespołów pochodzących z poszczególnych państw uczestnicy przygotowują program, który następnie zobowiązani są przedstawić podczas wspólnego koncertu.


The River//Cities
The River//Cities jest międzynarodową, nieformalną siecią wymiany idei, projektów, doświadczeń i ekspertyz.
Platforma The River//Cities skupia partnerów, których inicjatywy – kulturalne, ekologiczne i polityczne – zmierzają do rozwijania roli rzek i nabrzeży w kulturalnym życiu miast lub, których działalność pozostaje w ścisłej korelacji z terenami nadrzecznymi.
Misją The River//Cities jest rozwijanie potencjału rzek i innych miejskich zbiorników wodnych w życiu kulturalnym i społecznym, na polu edukacji i ekonomii.
River//Cities Information Desk
Magdalena Zakrzewska-Duda
mail: magdalena.zakrzewska@nck.org.pl
tel. +48 58 326 10 19
mobile: +48 604 944 646


we are more
we are more (2010-2013) to ogólnoeuropejska kampania wspierająca kulturę zainicjowana przez Culture Action Europe. Celem akcji jest uświadomienie europejskim politykom i decydentom jak wielką rolę dla rozwoju społecznego państw Europy spełniają kultura i sztuka, a w rezultacie wynegocjowanie większych nakładów finansowych przeznaczonych na kulturę w przygotowanym obecnie budżecie unijnym na lata 2014-2020. Akcja w sposób szczególny postuluje zwiększenie budżetu Programu Kultura (2014-202) oraz wsparcie dla działań kulturowych oraz inwestycji w kulturze w ramach europejskiej polityki rozwoju regionalnego.


Art Line
Art Line jest dużym artystyczno-kulturalnym projektem, współpracą pomiędzy czternastoma partnerami z Polski, Szwecji, Niemiec, Kaliningradu i Litwy. Będzie trwał trzy lata, do 2013 roku. Jest pierwszym projektem artystycznym, który otrzymał dofinansowanie z unijnego programu Południowy Bałtyk.
Celem Art Line jest rozwój i wzmocnienie regionalnej i międzynarodowej sceny artstycznej, współpraca pomiędzy profesjonalistami i instytucjami kulturalnymi, muzeami, uczelniami, jak również stworzenie żywej, nowoczesnej i otwartej przestrzeni dla publicznej dyskusji w regionie Południowego Bałtyku.


www.culturebase.net
W 2005 roku NCK podjęło decyzję o przyłączeniu się do grupy partnerów skupionych wokół portalu www.culturebase.net: z Danii, Niemiec, Szwecji i Wielkiej Brytanii. Zasadniczą jej częścią jest współprowadzenie portalu, założonego w celu promowania artystów uczestniczących w projektach każdego z partnerów. Są to głównie osoby spoza Europy, bardzo znaczące dla swojej kultury, ale mało znane na naszym kontynencie, o których informacje są niemal niedostępne. Obecnie na portalu funkcjonuje już ponad tysiąc portretów grup i indywidualnych artystów.

Współpraca i projekty dwustronne zwiń

To najczęściej współpraca z zaprzyjaźnionymi miastami i regionami lub też z organizacjami, których cele zbliżone są do naszych założeń i zainteresowań kulturalnych czy artystycznych. Współpraca taka umożliwia zaprzyjaźnienie się z partnerami, poznanie specyfiki ich pracy oraz oczekiwań.

Prowadzimy i współtworzymy projekty, które w twórczym działaniu łączą artystów z naszej i partnera strony, jak i na wymianach, dzięki którym pomorscy artyści mają szansę zaprezentować swoją twórczość szerszemu, międzynarodowemu gronu. My również chętnie korzystamy z możliwości, jakie dają wymiany kulturalne, zapraszając zagranicznych artystów do udziału w naszych imprezach.

1. Agit Polska
Od kilku lat współpracujemy z działającą w partnerskim mieście Gdańska,  Bremie, organizacją Agit Polska. Została ona m.in. partnerem jednego z naszych międzynarodowych projektów, Muzycznych Mostów (2008), które budowaliśmy podczas wymian młodych muzyków, przygotowując dla nich wspólne warsztaty z muzykami z zagranicy. Nie zabrakło również wspólnych polsko-niemieckich i niemiecko-polskich koncertów zarówno w Bremie, jak i w Gdańsku.
Podczas realizacji Muzycznych Mostów zrodził się pomysł kolejnego wspólnego projektu, łączącego wiele gatunków sztuki: taniec, muzykę, instalacje wideo. „Pixel Fall 3D” miał swoją premierę w Gdańsku w czerwcu 2009 r., a moment jego premiery jest jednocześnie początkiem podróży mobilnego projektu po festiwalach, prezentacjach i artystycznych przeglądach w Europie. Bremeńska odsłona projektu przyniosła wiele pochlebnych recenzji.

2. Mephisto 97,6
Radio działające przy Uniwersytecie w Lipsku, z którym współpracowaliśmy w 2007 i 2008 r. Wspólne warsztaty młodych polskich i niemieckich dziennikarzy, często jeszcze studentów, odbyły się dwukrotnie – w Gdańsku oraz w Lipsku. Warsztaty polegające przede wszystkim na realizowaniu reportaży stały się możliwością dotarcia do ciekawych ludzi, czy instytucji, poszerzenia wiedzy o tematach ważnych dla uczestników, a przede wszystkim możliwością poznania realiów swoich niemieckich/polskich rówieśników – ich stylu życia, podejście do pracy i warunków.

3. Noord Holland
Szeroką bilateralną współpracą była koordynowana przez NCK w latach 2005-2007 współpraca kulturalna pomiędzy Województwem Pomorskim a holenderską prowincją Noord Holland. Ze strony każdego z partnerów uczestniczyło w niej po kilkunastu artystów, kuratorów i naukowców. Wynikiem tej współpracy były m.in.
- warsztaty taneczne,
- wspólna wystawa artystów z obu regionów,
- debata i towarzyszące jej warsztaty dotyczące wykorzystania akwenów w kształtowaniu przestrzeni miasta.

Współpraca to również szereg wizyt studyjnych, które pozwoliły na poszerzenie kontaktów – dla nas ich wynikiem było chociażby pojawienie się w 2006 r. i realizowanego do tej pory Festiwalu Filmów i Form Jednominutowych „The One Minutes” – oraz wymiany i pobyty rezydencjalne artystów.

Jednym z najważniejszych projektów, który zrodził się właśnie ze współpracy z Noord Holland jest Stołówka. Spektakl – w Gdańsku realizowany wspólnie z Europejskim Centrum Solidarności oraz Fundacją Centrum Solidarności – odbędbył się w ramach Festiwalu Solidarności (sierpień 2009 r.).
Zamysł spektaklu pojawił się po wizycie amsterdamskiego teatru Polly Maggoo w Gdańsku i szeregu spotkań z najbarwniejszymi postaciami biorącymi udział w wydarzeniach lat 70. i 80. w Stoczni Gdańskiej. Na bazie rozmów powstał tekst sztuki De Kantine, która swoją holenderską premierę miała latem 2007 r., a której polska odsłona nastąpiła dwa lata później w Stoczni Gdańskiej.


Pozyskiwanie funduszy na projekty międzynarodowe zwiń

Nie boimy się dużych projektów – dobrze przemyślane, odkrywcze i inspirujące dają możliwość poznawania i prezentowania nowych artystów, prądów i tendencji, a często również stylu i specyfiki pracy podobnych organizacji i instytucji w innych krajach. Jednak duże, międzynarodowe projekty generują olbrzymie koszty, z którymi niewielki bazowy budżet instytucji kultury nie jest w stanie sobie poradzić. Dlatego tak ważne jest pozyskiwanie funduszy zewnętrznych.

Największymi dotychczas zrealizowanymi międzynarodowymi projektami NCK były SEAS (2004) oraz Europe Now | Europe Next (2007), dofinansowane z unijnego programu Kultura 2000 oraz 2007. Oba projekty realizowaliśmy wspólnie z partnerami zogniskowanymi wokół culturebase.net i w obydwu Centrum pełniło rolę lidera projektu.

  • SEAS (2004) to pomysł Chrisa Torcha (Intercult/ Sztokholm): zaproszonych do współpracy artystów zebrał po raz pierwszy w 2001 r. Chętni do wzięcia udziału przez dwa lata podróżowali po portowych miastach Adriatyku i Bałtyku. Nasiąkali atmosferą miejsc, uruchamiali wyobraźnię. Z prezentacją powstałych projektów wrócili do miast, które stały się ich inspiracją – Kłajpedy, Gdańska, Rijeki, Kaliningradu, Liepai etc. Gdańska odsłona projektu zrealizowana została we wrześniu 2004 roku, a wszystkie przedstawienia, instalacje, prezentacje i warsztaty odbyły się na terenach stoczniowych, które rok wcześniej odwiedzili artyści. W ramach projektu pokazane zostało wówczas widowisko Leszka Bzdyla, Roberta Rumasa i Piotra Wyrzykowskiego z muzyką Mikołaja Trzaski i Adama Witkowskiego: „Odys-SEAS”. Po tej edycji, SEAS doczekał się kolejnych odsłon – już bez naszego uczestnictwa – tym razem z partnerami znad Morza Czarnego.
  • Europe Now | Europe Next (2007) to projekt oparty na wykorzystaniu najnowszych technologii, eksplorujący możliwości wykorzystania Internetu WEB 2.0 dla potrzeb artystów, rozwoju sztuki, dyskursu między twórcą a jego odbiorcą. Bloki, które pojawiły się w projekcie miały zarówno swoje odsłony „na żywo”, jak i odpowiadające im, otwarte dla wszystkich prezentacje na stronie www.europe.culturebase.net


Projektem, na który również pozyskaliśmy fundusze europejskie jest 4. Festiwal Kultur Świata „Okno na Świat” (2008) włączony w obchody Europejskiego Roku Dialogu Międzykulturowego, tym samym uzyskując dofinansowanie z Unii Europejskiej. Uczestnictwo w ERDM było dla nas ogromnym wyróżnieniem, dowodem zaufania i akceptacji formuły festiwalu przez polskich i europejskich operatorów kultury. Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu udało nam się znacznie rozbudować strukturę festiwalu oraz zrealizować plany, które towarzyszyły nam od dłuższego już czasu.

Przy projektach, w których uczestniczą reprezentanci krajów nadbałtyckich korzystamy również z programów regionalnych, dzięki temu Festiwal Muzyki Inspirowanej Folklorem „Dźwięki Północy” dwukrotnie uzyskał dofinansowanie ze środków NORDIC CULTURE FUND, wspierającego projekty z udziałem artystów pochodzących z państw skandynawskich. W 2010 roku projekt Panorama Norweska odbywający się w ramach festiwalu został dofinansowany w ramach Funduszu Wymiany Kulturalnej. Wsparcie udzielone zostało przez Islandię, Liechtenstein oraz Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego.