Deklaracja dostępności

Spis treści:


 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku dnia .

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej www.nck.org.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 

Status pod względem zgodności

Strona internetowa spełnia wymagania określone dla podmiotów realizujących zadania publiczne określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. 2012, pozycja 526). Strona jest dostosowana do osób niedowidzących (kontrast i możliwość powiększenia czcionki). 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 

Treści niedostępne:

 • nie wszystkie filmy posiadają napisy dla osób niedosłyszących i audiodeskrypcję,
 • brakuje części opisów alternatywnych i tytułów do zdjęć i grafik,
 • część dokumentów posiada błędy w warstwie tekstowej, nie mogą być odczytywane przez programy dla osób niewidzących,

Sukcesywnie staramy się uzupełniać te braki. Treści są aktualizowane na bieżąco.

Wyłączenia:

 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia,
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Anną-Marią Piotrowską, e-mail: anna.piotrowska@nck.org.pl.

Kontaktować można się także dzwoniąc pod numer telefonu +48 696 141 674, 58 326 10 25.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Procedura postępowania odwoławczego

Zgodnie z art. 18 Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także żądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, przekazuje, kiedy realizacja będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

 

Dostępność architektoniczna

Jesteśmy instytucją kultury, podlegamy Samorządowi Województwa Pomorskiego. 

Organizujemy wystawy i wydarzenia kulturalne. Nasze zabytkowe budynki można zwiedzać.

Zwiedzanie jest bezpłatne.

Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku ma swoje siedziby w dwóch zabytkowych obiektach

 

Ratusz Staromiejski

ul. Korzenna 33/35
80-851 Gdańsk

Zobacz na mapie

 

Centrum św. Jana

ul. Świętojańska 50
80 – 840 Gdańsk

Zobacz na mapie

 

Ratusz Staromiejski

W Ratuszu Staromiejskim naszych gości zapraszamy do sieni i Galerii na parterze, na pierwszym piętrze można zwiedzać hol, Salę Mieszczańską i Gabinet Burmistrza.

Godziny otwarcia:

Galeria w Ratuszu czynna jest codziennie w godzinach od 10:00 do 18:00,

Piętro może być wyłączone ze zwiedzania podczas trwania wydarzeń artystycznych.

Sekretariat czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od  9:00 do 15:00.

 

Otoczenie i wejście do budynku

Ratusz Staromiejski – zabytkowy budynek z czerwonej cegły. Znajduje się on w centrum Gdańska, przy ul. Korzennej 33/35

 

Jak dotrzeć do Ratusza Staromiejskiego / Można do nas dojechać: 


Jak dotrzeć do Ratusza Staromiejskiego?

źródło © CC BY-SA openstreetmap.org

Legenda

 • droga z SKM (kolor czerwony)
 • droga z Tramwajów (kolor niebieski)
 • droga z Autobusów (kolor żółty)

 

Kolejką SKM

(przystanek Gdańsk – Główny), potrzebę pomocy dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej można zgłaszać  pod numer  telefonu: 058 721-12-11 lub adres:
https://www.skm.pkp.pl/dla-pasazera/formularz-kontaktowy-dla-niepelnosprawnych

Większość taboru SKM jest udźwiękowiona. Dojście do Ratusza zajmuje około 5 minut.

UWAGA! Po drodze trzeba pokonać schody, krawężniki i wybrukowaną ulicę. Na peronie SKM nr 3 jest dostępna winda. Na końcu tunelu łączącego wyjścia z SKM i ZTM znajduje się winda, która prowadzi z poziomu 0 na poziom +1, tj. na poziom ulicy. 

 

Autobusem

(przystanek Dworzec Główny ): 106, 111, 112, 118, 123, 130, 131, 132, 138, 154, 166, 167, 178, 184, 186, 189, 199, 200, 205, 207, 210, 232, 256, 267, N1, N3, N4, N5, N8, N9, N11, N12, N13. Wszystkie autobusy są niskopodłogowe i udźwiękowione. 

Dojście do Ratusza zajmuje około 4 minut.

UWAGA! Po drodze trzeba pokonać krawężniki i wybrukowaną ulicę.

 

Tramwajem

(przystanek Dworzec Główny ): 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 12. Wszystkie tramwaje są niskopodłogowe i udźwiękowione.
Przewozy jednorazowe osób niepełnosprawnych przystosowanymi do tego celu mikrobusami prowadzi firma PKS Sp. z o.o. 3 Maja 12, 80-802 Gdańsk, telefon: 516 008 058, https://ztm.gda.pl/planowanie-podrozy/przewozy-jednorazowe-mikrobusami-dla-osob-z-niepelnosprawnosciami,a,5756 

Dojście do Ratusza zajmuje około 4 minut.
 

UWAGA! Po drodze trzeba pokonać krawężniki i wybrukowaną ulicę. Przy każdym zejściu z peronów tramwajowych dostępne są windy schodowe. Na końcu tunelu łączącego wyjścia z SKM i ZTM znaduje się winda, która prowadzi z poziomu 0 na poziom +1, tj. na poziom ulicy.

 

Samochodem

wokół Ratusza, przy ul. Korzennej i Bielańskiej, znajdują się płatne miejsca parkingowe https://gzdiz.gda.pl/zalatw-sprawe/strefa-platnego-parkowania,a,19

Odległość od budynku to około 50 metrów. Na każdym z tych parkingów jest jedno miejsce dla osoby z niepełnosprawnością. Drogi dojścia do budynku zawierają bariery architektoniczne. Polecamy parking przy ul. Korzennej i przejście przez najbliższe pasy po wybrukowanej ulicy, bez krawężnika przy Moście Chlebowym. 

Miejsca postojowe dla rowerów znajdują się po drugiej stronie budynku.

 


 

Informacje dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich

Ratusz Staromiejski nie jest dostosowany dla osób z niepełnosprawnościami (bariery architektoniczne, brak przystosowanych toalet). Zabytkowy charakter budynku uniemożliwia m.in. przebudowę klatki schodowej prowadzącej na pierwsze piętro.

 

Informacje dla osób z dysfunkcją wzroku i słuchu

Obecnie nie oferujemy specjalistycznych urządzeń i rozwiązań przeznaczonych dla osób z dysfunkcją wzroku, nie mamy audioprzewodników. Osoby słabowidzące mogą u nas wypożyczyć lupy powiększające.

Nie ma możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego.

Ratusz Staromiejski wyposażony jest w trzy pętle indukcyjne – powierzchniową obejmującą powierzchnię Sali Mieszczańskiej oraz dwie pętle stanowiskowe, które znajdują się na stanowisku ochrony oraz w Sekretariacie. 

 

Jeśli potrzebujesz dodatkowego wsparcia lub informacji – skontaktuj się z nami przed wizytą:

 

Udogodnienia:

 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Czeka na nich miska z wodą.
 • Pomieszczenia na parterze są dostępne dla wózków inwalidzkich i dziecięcych.
 • Na parterze dyżuruje pracownik ochrony, który służy pomocą w razie potrzeby. Jego stanowisko wyposażone jest w pętlę indukcyjną, można tam również zgłosić potrzebę wypożyczenia lup powiększających oraz słuchawek wyciszających.
 • Na parterze można skorzystać z szatni samoobsługowej.

 

Główne wejście do Ratusza Staromiejskiego prowadzi przez duże, ciężkie drewniane drzwi o szerokości 167 centymetrów ( 83,5 cm jedno skrzydło, klamka na wysokości 130 cm). Aby je otworzyć, trzeba mocno pchnąć do środka. Przed drzwiami po lewej stronie na wysokości około 90 cm umieszczony jest dzwonek dla osób, które potrzebują wsparcia ze strony pracownika. Pod dzwonkiem jest informacja w alfabecie Braille’a. Próg dla osób wychodzących – maksymalna wysokość 3 cm. Za drewnianymi drzwiami znajdują się następne, szklane drzwi, które otwierają się do środka (szerokość 83 cm jedno skrzydło, oba skrzydła się otwierają, klamka na wysokości 110 cm).

W budynku nie ma windy (ze względu na zabytkowy charakter obiektu). Aby dostać się na pierwsze piętro trzeba wejść po szerokich drewnianych schodach.

Wymiary schodów:

 • szerokość – 168 cm,
 • wysokość poręczy – 92 cm,
 • ilość stopni – 24,
 • wysokość stopnia – 17 cm.

Na pierwsze piętro można się dostać przy pomocy wózka ewakuacyjnego Everest z napędem elektrycznym. Jest możliwość pomocy lub wniesienia osoby na wózku, ale potrzeba taka musi być wcześniej zgłoszona (minimum dzień przed wizytą). Kontakt:

 

Toalety

W budynku znajdują się bezpłatne, oznakowane toalety na parterze i piętrze. Nie są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchu. W toalecie na piętrze znajduje się przewijak.

 

Co gdzie jest w Ratuszu Staromiejskim?

Parter

Na parterze znajduje się:

 • Sień reprezentacyjna z informacją o naszej działalności w formie ulotek i plakatów, najwęższe przejście w sieni ma szerokość 220 cm,
 • Galeria, w której prezentujemy nasze wystawy, a także organizujemy spotkania mierzy 84 m2, szerokość drzwi – 155 cm, podczas wystaw może być zmienne natężenie światła i dźwięku,
 • księgarnia PWN (wejście bez progu, drzwi o szerokości 78 cm, mogą być otwarte oba skrzydła szerokie na  155 cm),
 • strefa odpoczynku (stoliki z obrotowymi fotelami o wysokości 46 cm),
 • toaleta (bez progu, szerokość drzwi – 94 cm, klamka na wysokości 100 cm),
 • sekretariat (próg o wysokości 2 cm, drzwi o szerokości 94 cm, klamka na wysokości 100 cm)
 • biura,
 • samoobsługowa szatnia,
 • stanowisko ochrony. Osoby tu pracujące w razie potrzeby odpowiedzą na pytania i udzielą pomocy.  

Pierwsze piętro

Na 1 piętrze znajdują się zabytkowe pomieszczenia udostępnione dla zwiedzających:

 • Hol ze strefą odpoczynku (ławy, wysokość siedziska - 60 cm),
 • Gabinet Burmistrza:
 • wymiary – powierzchnia 32,5 m2, szerokość drzwi – 93 cm, klamka na wysokości 104 cm,
 • Sala Mieszczańska, w której organizowane są imprezy kulturalne (koncerty, spotkania literackie, spektakle teatralne, warsztaty). Podczas wydarzeń zmienne jest natężenie światła i dźwięku.
 • Wymiary - powierzchnia 226 m2, szerokość drzwi – 182 cm, klamka na wysokości 108 cm, wysokość siedzisk krzeseł – 52 cm. Sala mieści maksymalnie 150 osób. Nie ma na stałe wyznaczonych miejsc dla osób z niepełnosprawnościami, ale miejsca siedzące są „mobilne”. Krzesła można przestawić.
 • Dodatkowe pomieszczenia to:
 • toaleta (szerokość drzwi – 84 cm, wysokość klamki – 109 cm, szerokość przejścia z holu – 100 cm),
 • biura

Na pierwszym piętrze nie można spożywać posiłków i napojów.

Drugie piętro

 • biura

Piwnice

W ratuszowych piwnicach znajdują się restauracje prowadzone przez zewnętrznych najemców – Absynt i Gorzko Gorzko. Wejść do nich można z zewnątrz budynku.

Centrum św. Jana

W Centrum św. Jana zapraszamy do zwiedzania wnętrz Kościoła św. Jana.

Godziny otwarcia:

 • od poniedziałku do soboty w godzinach od 10:00 do 18:00, 
 • niedziela w godzinach od 14:00 do 18:00.

Centrum św. Jana może być wyłączone ze zwiedzania podczas trwania wydarzeń artystycznych.
 

Otoczenie i wejście do budynku

Centrum św. Jana jest wyjątkowym miejscem na mapie Gdańska – ostatni z kościołów odbudowanych po wojennych zniszczeniach, miejsce, w którym płynnie przenikają się strefy sacrum i profanum – pełni jednocześnie funkcje muzealne, koncertowo-widowiskowe i sakralne. W gotyckim obiekcie zaadaptowanym do nowych funkcji w dużym stopniu zachowało się oryginalne wyposażenie.

Centrum św. Jana znajduje się w kościele św. Jana przy ulicy Świętojańskiej 50, na Głównym Mieście w Gdańsku – 1 km od Dworca Głównego, 400 m od Bazyliki Mariackiej, 180 m od Żurawia, 400 m od przystanku Tramwaju Wodnego przy Targu Rybnym. Wejście znajduje się w połowie bryły kościoła od ulicy Świętojańskiej. 

 

Jak dotrzeć do Centrum św. Jana / Można do nas dojechać: 

 

Jak dotrzeć do Centrum św. Jana

źródło © CC BY-SA openstreetmap.org

 

Legenda

 • droga z SKM (kolor czerwony)
 • droga z tramwajów (kolor niebieski)
 • droga z autobusów (kolor żółty)


Kolejką SKM

(przystanek Gdańsk – Główny), potrzebę pomocy dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej można zgłaszać pod numer telefonu: 058 721-12-11 lub adres: https://www.skm.pkp.pl/dla-pasazera/formularz-kontaktowy-dla-niepelnosprawnych

Większość taboru SKM jest udźwiękowiona.

Dojście do Centrum św. Jana zajmuje około 15 minut.

UWAGA! Po drodze trzeba pokonać schody, krawężniki i wybrukowaną ulicę. Na peronie SKM nr 3 jest dostępna winda.  Na końcu tunelu łączącego wyjścia z SKM i ZTM znajduje się winda, która prowadzi z poziomu 0 na poziom +1, tj. na poziom ulicy.
 

Autobusem

(przystanek Dworzec Główny lub Brama Wyżynna/Hucisko ): 106, 111, 112, 118, 123, 130, 131, 132, 138, 154, 166, 167, 178, 184, 186, 189, 199, 200, 205, 207, 210, 232, 256, 267, N1, N3, N4, N5, N8, N9, N11, N12, N13. Wszystkie autobusy są niskopodłogowe i udźwiękowione.

Dojście do Centrum św. Jana zajmuje około 15 minut.

UWAGA! Po drodze trzeba pokonać krawężniki i wybrukowaną ulicę.
 

Tramwajem

(przystanek Dworzec Główny lub Brama Wyżynna/Hucisko): 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 12. Wszystkie tramwaje są niskopodłogowe i udźwiękowione. Przewozy jednorazowe osób niepełnosprawnych przystosowanymi do tego celu mikrobusami prowadzi firma PKS Sp. z o.o., 3 Maja 12, 80-802 Gdańsk, telefon: 516 008 058, https://ztm.gda.pl/planowanie-podrozy/przewozy-jednorazowe-mikrobusami-dla-osob-z-niepelnosprawnosciami,a,5756 

Dojście do Centrum św. Jana zajmuje około 15 minut.

UWAGA! Po drodze trzeba pokonać krawężniki i wybrukowaną ulicę.
 

Samochodem

wokół kościoła, na ul. Świętojańskiej i Minogi, znajdują się płatne miejsca parkingowe https://gzdiz.gda.pl/zalatw-sprawe/strefa-platnego-parkowania,a,19

Na parkingu pomiędzy ul. Świętojańską a Minogi jest jedno miejsce dla osoby z niepełnosprawnością. Odległość od budynku to około 60 metrów. Droga dojścia do budynku zawierają bariery architektoniczne – krawężniki i brukowaną ulicę.

 


 

Informacje dla osób z dysfunkcją wzroku i słuchu

Centrum św. Jana zostało wyposażone w system tablic informacyjnych o historycznym wyposażeniu kościoła składający się z jednej tablicy poziomej z dodatkowymi wypukłymi oznaczeniami dotykowymi i pinami brajlowskimi dla niewidomych (zaprojektowanej również z myślą o osobach poruszających się na wózkach inwalidzkich) z planem budynku oraz tablic pionowych z poszczególnymi zabytkami. Wysokość tej tablicy – 88 cm, pozostałych – 86 cm.

Do każdej tablicy został zaimplementowany beacon-nadajnik, który sygnalizuje swoją obecność urządzeniom mobilnym z zainstalowaną aplikacją YourWay. Nadajnik dostarcza informacji o zabytku osobom niewidomym i słabowidzącym. Osoby słabowidzące mogą u nas wypożyczyć lupy powiększające.

Nie ma możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego.

Centrum św. Jana wyposażone jest w dwie pętle indukcyjne – powierzchniową obejmującą pierwsze dziesięć rzędów – wybrane krzesła są oznaczone symbolem pętli oraz w pętlę stanowiskową, która znajduje się na stanowisku ochrony, przy wejściu do Centrum.

 

Multimedia

Zachęcamy do pobrania aplikacji mobilnej – znajdują się w niej informacje o zabytkach, materiały archiwalne w rozszerzonej rzeczywistości, audio przewodnik oraz quiz edukacyjny. 

 

Udogodnienia:

 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Czeka na nich miska z wodą. 
 • Centrum św. Jana posiada udogodnienia dla osób z niepełnosprawnością ruchową, rozkładaną rampę wjazdową. W przypadku potrzeby skorzystania z udogodnień można skontaktować się z nami przed planowaną wizytą albo zgłosić zapotrzebowanie na miejscu, u ochrony obiektu. 
 • W budynku dostępne są toalety dla osób z niepełnosprawnością ruchową. 
 • Nie ma szatni oraz możliwości przechowania bagażu.
 • Przy wejściu dyżuruje pracownik ochrony, który służy pomocą w razie potrzeby.

Główne wejście do Kościoła prowadzi przez duże, ciężkie drewniane drzwi o szerokości 205 cm ( 101 cm jedno skrzydło, klamka na wysokości 106 cm). Aby je otworzyć, trzeba mocno pchnąć do środka. Przy wejściu znajdują się dwa stopnie o wysokości 10 cm. Przed drzwiami po prawej stronie na wysokości około 90 cm umieszczony jest dzwonek dla osób, które potrzebują wsparcia ze strony pracownika. Pod dzwonkiem jest informacja w alfabecie Braille’a.


W razie potrzeby dodatkowego wsparcia lub informacji – można przed wizytą skontaktować się z:

 

Toalety

W budynku znajdują się bezpłatne, oznakowane toalety, również dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Toaleta damska została wyposażona w przewijak dla niemowląt.

Toalety znajdują się na parterze przylegających do kościoła kamieniczek (przejście przez kaplicę św. Ducha, po prawej stronie od wejścia do budynku), w odległości 10 m od ołtarza.

Droga prowadzi przez drzwi o szerokości 100 cm i korytarz o szerokości  100 cm. Drzwi do toalet mają szerokość 100 cm, klamka jest na wysokości 110 cm.

 

Co gdzie jest w Centrum św. Jana?

Parter kościoła

Na parterze znajduje się: 

 • trójnawowa zabytkowa przestrzeń gotyckiego kościoła zaadaptowana do potrzeb centrum kultury. Zarówno przestrzeń nawy głównej, jak i naw bocznych wypełniona jest fotelami ruchomej widowni, której ustawienie zależy od aktualnego harmonogramu wydarzeń. W nawach bocznych zachodniej części kościoła aranżowane są wystawy czasowe, część wschodnia ma historyczny charakter i znajdują się w niej zachowane elementy dziedzictwa kulturowego. (Podczas zwiedzania należy zachować szczególną ostrożność ze względu na wystające z posadzki historyczne płyty nagrobne o niestandardowej wysokości lub głębokości do 3 cm ) – ryzyko potknięcia)
 • toalety
 • stanowisko ochrony. Osoby tu pracujące w razie potrzeby odpowiedzą na pytania i udzielą pomocy. Stanowisko wyposażone jest w pętlę indukcyjną, można tam również zgłosić potrzebę wypożyczenia lup powiększających oraz słuchawek wyciszających.

 

Pierwsze piętro w przyległych kamieniczkach:

 • biura NCK

Wieża

 • na co dzień nie jest dostępna dla zwiedzających, wejście na wieżę jest możliwe wyłącznie pod opieką  przewodnika (w okresie letnim) lub przy okazji organizowanych wydarzeń (np. Noc Muzeów) 

Uwaga: w budynku nie ma windy (ze względu na zabytkowy charakter obiektu). Na wieżę można się dostać przy pomocy wózka ewakuacyjnego Everest z napędem elektrycznym. Aby dostać się na wieżę trzeba wejść po schodach o różnej szerokości i wysokości.

Wymiary schodów:

 • szerokość – od 121 do 145 cm,
 • wysokość poręczy – 108 do 120 cm,
 • ilość stopni – 174,
 • wysokość stopnia – 15 do 20 cm.

Pomieszczenia w wieży zostały zaadaptowane na garderoby dla artystów, niedostępne dla zwiedzających. Klatką schodową na wieżę można dostać się również na poddasze.

Poddasze

 • poddasze na co dzień nie jest dostępne dla zwiedzających,
 • w przestrzeni ponad sklepieniami nawy głównej i transeptu znajduje się podłoga drewniana z barierkami z pochwytem na wysokości 110 cm. Szerokość drzwi do poddasza - 72,50 cm.

 

Wstęp na imprezy

Wstęp na część organizowanych przez nas imprez  jest bezpłatny, a na niektóre wydarzenia należy kupić bilet. Bilety są sprzedawane przez stronę internetową www.interticket.pl lub na godzinę przed wydarzeniem. 

Obowiązuje zniżka dla uczniów, studentów, rencistów i emerytów oraz na kartę do kultury i Euro26, a także dla osób z niepełnosprawnościami (na podstawie dokumentu potwierdzającego uprawnienia), asystentce lub asystentowi tej osoby.

 

Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku online

Historię kościoła św. Jana można poznawać również z domowego zacisza. Oddajemy do dyspozycji narzędzia zwiedzania wirtualnego – wirtualny spacer po obiekcie oraz wirtualną kolekcję dzieł sztuki z wyposażenia kościoła https://centrumswjana.pl/odwiedz-centrum-sw-jana-on-line/

O tym, co aktualnie dzieje się w NCK można dowiedzieć się ze strony internetowej www.nck.org.pl

W razie potrzeby dodatkowej informacji lub pomocy – należy skontaktować się z następującymi osobami: