Etap II

Nadbałtyckie Centrum Kultury po rozstrzygnięciu konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 8 Konwersja, Działania 8.3 Materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego kontynuuje prace konserwatorskie w Centrum św. Jana w ramach projektu pn. „Rewaloryzacja i adaptacja kościoła św. Jana w Gdańsku na Centrum św. Jana – etap II” na podstawie umowy nr: RPPM.08.03.00-22-0043/15-00 z dnia 3 listopada 2016 r.

Projekt obejmuje dokończenie prac konserwatorskich i adaptacyjnych w środku i na zewnątrz gotyckiego kościoła św. Jana, przywrócenie zabytkowego wyposażenia kościoła, zwiększenie przestrzeni udostępnianej dla zwiedzających oraz stworzenie kompleksowego systemu informacji turystycznej o obiekcie. W ramach projektu planowane jest przeprowadzenie następujących działań:

 1. Konserwacja elewacji wschodniej kościoła;
 2. Adaptacja poddasza kościoła na funkcje wystawiennicze;
 3. Przełożenie bruku w Zaułku Zachariasza Zappio;
 4. Rekonstrukcja organów bocznych z lat 1760-1761, obejmująca rekonstrukcję instrumentu, konserwację dekoracji snycerskiej prospektu organowego, rekonstrukcję empory organowej;
 5. Konserwacja zachowanych elementów empory południowej wraz z jej rekonstrukcją;
 6. Konserwacja zabytków ruchomych: kaplicy cechu Żeglarzy oraz epitafium Jana Storcha;
 7. Konserwacja ołtarza głównego;
 8. System tablic informacyjnych o historycznym wyposażeniu Centrum;
 9. Digitalizacja kościoła i zabytków ruchomych;
 10. Udostępnienie zasobów kultury Centrum św. Jana z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych (wirtualna kolekcja zabytków, wirtualny spacer, aplikacja mobilna).

Rzeczowa realizacja projektu prowadzona będzie w okresie od listopada 2016 r. do grudnia 2019 r.

Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 9 318 779,13 zł.

Wydatki kwalifikowalne projektu wynoszą 8 026 966,25 zł, dofinansowanie z budżetu środków europejskich stanowi 60 % tj. kwota 4 816 179,75, wkład własny, który zapewnia Samorząd Województwa Pomorskiego i Gmina Miasta Gdańska stanowi 40% tj. kwota 3 210 786,50 zł.

logo Funduszy Europejskich      flaga Rzeczpospolitej Polskiej    logo urzędu marszałkowskiego     Logo UEEFRR

 

Etap I

W 2009 roku projekt „Rewaloryzacja i adaptacja kościoła św. Jana w Gdańsku na Centrum św. Jana – etap I” uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013. Po zakończeniu realizacji projektu region pomorski wzbogaci się o niezwykłe miejsce, atrakcyjne zarówno dla turystów, jak i odbiorców działań kulturalnych.

Podczas planowanego remontu wykonane zostaną prace przygotowujące obiekt do pełnienia funkcji nowoczesnego centrum kultury. Kościół nie zmieni ogólnego wyglądu, zostaną jedynie oczyszczone ceglane ściany, wzmocnione istniejące tynki i sklepienia. Wprowadzone elementy infrastruktury  przekształcą kościół w nowocześnie wyposażoną salą widowiskowo-koncertową oraz oryginalne miejsce ekspozycji dla sztuki współczesnej. Po zakończeniu remontu centrum będzie otwarte przez cały rok i pozwoli na profesjonalne przygotowanie wydarzeń artystycznych i kulturalnych.

Najważniejsze zmiany będą dotyczyły aranżacji wnętrza:

 1. Zamontowana zostanie scena i trawersy do oświetlenia. Kościół wyposażony zostanie w nowoczesną widownię, sprzęt nagłośnieniowy monitory LCD.
 2. Na ścianie zachodniej wykonane zostaną dwie współczesne empory - dolna na potrzeby sceny oraz górna stanowiąca łącznik komunikacyjny pomiędzy wieżą,
  a wnętrzem kościoła.
 3. Na empory prowadzić będzie przeszklona klatka schodowa, komunikująca scenę z zapleczem.
 4. Kościół wyposażony zostanie w mobilną scenę składaną z elementów. Standardowo scena będzie ustawiona pod emporami. W takim układzie zachowany zostanie tradycyjny układ przestrzenny scena – widz. Takie ustawienie zapewnia 650 miejsc siedzących. Możliwy będzie również drugi wariant ustawienia sceny - na przecięciu transeptu i nawy głównej, który pozwoli na oglądanie wydarzeń z różnych stron. Takie ustawienie zapewnia ok. 600 miejsc siedzących. Ze względu na różne możliwości ustawienia sceny, przewidziano możliwość składania i obrotu siedzisk. Będzie je można w łatwy sposób dostosować do miejsca ustawienia sceny.
  Różne warianty aranżacji przestrzeni przewidują również zachowanie tradycyjnej funkcji kościoła.
 5. Dodatkowy podgląd na scenę zapewnią zawieszone w nawach bocznych telebimy. Pozwolą one na wyświetlanie wizualizacji na temat historii kościoła, relacji z koncertów czy ekspozycji wystawienniczych w czasie kiedy Centrum będzie otwarte dla zwiedzających.
 6. Ekspozycje i wystawiennictwo będzie odbywać się w sposób tradycyjny (w nawach bocznych), ale z możliwością wykonania akcji artystycznych wykorzystujących projekcje obrazów statecznych i ruchomych na korpus kościoła. Dla aranżacji wystaw rozstawiane lub rozwieszane będą dodatkowe trawersy pomiędzy filarami, a ścianą nawy bocznej północnej oraz w nawie głównej.
  Możliwe będzie podwieszenia dużego tła do ekspozycji małoformatowych lub bezpośrednia ekspozycja wielko i średnioformatowych dzieł na różnych wysokościach.
 7. We wnętrzu wieży kościoła powstanie zaplecze sceny - garderoby dla artystów oraz pomieszczenia gospodarcze.
 8. Na podstawie zdjęć z lat 30. zrekonstruowane zostaną dębowe wrota pod wieżą – w ścianie południowej i północnej. Ponadto wykonane zostaną wrota prowadzące z kruchty do wnętrza kościoła.
 9. Nastąpi również rekonstrukcja barokowych kamieniczek, zniszczonych podczas wojny, w których znajdzie się zaplecze socjalne i administracyjne. Kamieniczki będą połączone z kościołem przez kaplicę św. Ducha. Uporządkowanie zostanie również otoczenie kościoła poprzez rekonstrukcję ogrodzenia od ul. Świętojańskiej.
 10. Do kościoła powróci część historycznego wyposażenia, przechowywanego od czasów II wojny światowej na terenie innych obiektów w Gdańsku. Zabytki utworzą stałą ekspozycję udostępnioną dla zwiedzających i turystów.