15/06/2011

Projekt WEBSR2 Upgrade

Realizowany przez Instytut Elektrotechniki oraz Nadbałtyckie Centrum Kultury projekt WEBSR2 Upgrade stanowi rozszerzenie projektu WEBRS2 realizowanego od stycznia 2010 w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007 – 2013.

WEBSR2 jest próbą pokonania różnego rodzaju przeciwności ograniczających rozwój energetyki wiatrowej w regionie Morza Bałtyckiego. Przeciwnościami tymi są z pewnością przeszkody prawne, finansowe, luki technologiczne i ideologiczne, ale największe chyba znaczenie ma negatywny stosunek emocjonalny, albo innymi słowy brak akceptacji społecznej dla energetyki wiatrowej, a właściwie dla urządzeń generujących energię z wiatru.

W celu pozbycia się lub minimalizacji tych przeszkód społecznych zamierzamy między innymi przeprowadzić kampanię społeczną, wpodczas której akcja informacyjna wspierana będzie przez działania wzmacniające pozytywny wizerunek energetyki wiatrowej. Założeniem kampanii jest pokazanie zagadnień związanych z wytwarzaniem energii z wiatru w pozytywnym świetle ekologicznym, ekonomicznym i emocjonalnym.

Narzędziami tych działań będą specjalne punkty informacyjne, utworzone w miastach partnerskich oraz wydarzenia kulturalno-artystyczne, w tym budowa tzw. demonstratorów technicznych (pierwotny projekt, WEBSR2, został rozszerzeny poprzez włączenie do niego demonstratorów w nieco innej niż dotychczasowa funkcji – stąd nowa nazwa projektu odnoszącego się do pierwotnej idei promującej energetykę wiatrową, WEBSR2 – the Upgrade).

Chcielibyśmy, by zaprojektowane przez artystów z różnych krajów demonstratory odczarowały dotychczasowy wizerunek energii wiatrowej postrzeganej głównie przez pryzmat pól pełnych wież wiatraków, gdyż to właśnie one są przedmiotem niechęci społecznej. Demonstrator artystyczny będzie zatem próbą przedstawienie innego wizerunku urządzenia - jego obraz może równie dobrze stać całkowicie w opozycji do dotychczasowych wyobrażeń wiatraka. Ważne jest, aby o energetyce wiatrowej powiedzieć w sposób atrakcyjny, niekonwencjonalny, prosty i dostępny dla wszystkich.

Idea budowy demonstratora artystycznego zrodziła się z potrzeby dotarcia do szerszego grona odbiorców – demonstratory będą obiektami o wymiarach pozwalających traktować je jako permanentną instalację artystyczną w przestrzeni miejskiej. To właśnie ona ma znaczenie fundamentalne, ponieważ mieszkańcy miast są tymi, którzy uważają, że problem wytwarzania energii ich nie dotyczy.
Wydarzenia związane z pojawieniem się demonstratorów artystycznych będą miały charakter międzynarodowy: w tym samym czasie, w każdym z miast partnerskich, powstanie inny demonstrator przekazujący tę samą ideę. Autorami owych demonstratorów będą artyści niepochodzący z kraju docelowej instalacji obiektu, i tak np. projekt polskiego demonstratora będzie opracowany przez grupę artystów niemieckich lub szwedzkich. O wyborze zwycięskiego projektu i autora zdecyduje jury międzynarodowego konkursu, który odbędzie się jesienią bieżącego roku w Szwecji, z kolei modele wybranych demonstratorów zebrane w formie mobilnej wystawy, pokazywane będą we wszystkich krajach uczestniczących w programie Południowy Bałtyk.

W projekcie uczestniczą partnerzy z Polski, Niemiec oraz Szwecji.
Głównym wykonawcą projektu po stronie polskiej jest Gdański Oddział Instytutu Elektrotechniki oraz Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku, występujące w charakterze organizacji stowarzyszonej.