§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem Konkursu są Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku z siedzibą w Gdańsku (kod: 80-851) przy ul. Korzennej 33/35, zwane dalej Organizatorem” i Wydawnictwo Marpress z siedzibą w Gdańsku (kod: 80-838) przy ul. Targ Rybny 10 B, zwane dalej „Współorganizatorem”.
 2. Konkurs jest organizowany na terenie Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem serwisu Facebook na profilu Nadbałtyckiego Centrum Kultury w Gdańsku i profilu Wydawnictwa Marpress.
 3. Konkurs organizowany jest w celu promocji literatury pisarki Aleksandry Majdzińskiej.
 4. Konkurs nie jest sponsorowany, popierany ani współorganizowany przez serwis Facebook. Tym samym wskazany serwis nie ponosi odpowiedzialności za realizację konkursu.
 5. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

 

§ 2 UCZESTNICY KONKURSU

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby, które posiadają profil na Facebooku.
 2. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora i Współorganizatora.

 

§ 3 ZADANIE KONKURSOWE

 1. Aby wziąć udział w Konkursie, uczestnik powinien wykonać zadanie konkursowe o następującej treści:

„Lubię wracać tam, gdzie byłem już”

 1. Zadanie konkursowe można zgłaszać w okresie od 2.11.2022 roku do dnia 18.11.2022 roku, do godz. 23.59.
 2. Zadanie konkursowe należy umieścić w komentarzu pod postem informującym o Konkursie, opublikowanym na profilu Facebookowym Organizatora.
 3. Jeden uczestnik może zgłosić do Konkursu jedno zadania konkursowe.
 4. Zadania konkursowe niespełniające wymagań określonych w Regulaminie nie biorą udziału w Konkursie.

 

§ 4 ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

 1. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 21.11.2022 roku.
 2. Konkurs zostanie rozstrzygnięty przez jury wyłonione przez Organizatora.
 3. Jury przy ocenie Zadania konkursowego będzie brało pod uwagę wartość artystyczną i emocjonalną oraz oryginalność wypowiedzi.
 4. Rozstrzygnięcie konkursu zostanie ogłoszone na profilu Nadbałtyckiego Centrum Kultury na Facebooku pod postem informującym o Konkursie.

 

§ 5 NAGRODY

 1. Organizator przewiduje przyznanie nagrody rzeczowej dwóm zwycięzcom.
 2. Sponsorem nagród jest Wydawnictwo Marpress.
 3. Nagrody rzeczowe zostaną przekazane uczestnikom za pośrednictwem poczty, najpóźniej do dnia 5 grudnia 2022 r.
 4. Organizator skontaktuje się z uczestnikami, którzy otrzymają nagrody rzeczowe za pośrednictwem portalu Facebook, aby uzyskać dane niezbędne do wysyłki i dopasowania nagrody: imię, nazwisko i adres korespondencyjny.

 

§ 6 LICENCJA

 1. Z chwilą zgłoszenia Zadania konkursowego Uczestnik udziela Organizatorowi licencji niewyłącznej na korzystanie z tego Zadania konkursowego na następujących polach eksploatacji:
 • utrwalanie oraz zwielokrotnianie Zadania konkursowego jakąkolwiek techniką, w szczególności cyfrową, drukarską i reprograficzną oraz sporządzanie egzemplarzy na wszelkich znanych nośnikach;
 • publiczne wykonanie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie, nadawanie i reemitowanie, w całości lub we fragmentach, za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przez stację naziemną oraz za pośrednictwem satelity, udostępnianie w telewizji interaktywnej, cyfrowej, a także publicznego udostępniania Zadania konkursowego w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (Internet), w tym odpłatne i nieodpłatne udostępnianie za pośrednictwem sieci informatycznych;
 • wykonywanie zależnego prawa autorskiego tj. opracowania Zadania konkursowego.

2. W zakresie wskazanych pól eksploatacyjnych Organizator może korzystać z Zadania konkursowego w całości lub we fragmentach, a także w celach promocyjnych i reklamowych.

3. Uczestnik zezwala Organizatorowi na udzielanie sublicencji na korzystanie z Zadania konkursowego w zakresie określonym powyżej.

4. Licencja udzielana jest na czas nieoznaczony.

5. Wysyłając Zadanie konkursowe Uczestnik oświadcza i potwierdza, że jest on jego wyłącznym twórcą oraz przysługują mu do niego autorskie prawa majątkowe. Uczestnik oświadcza również, że uzyskał zgodę osób, których wizerunki zostały utrwalone w Zadaniu konkursowym, na nieodpłatne rozpowszechnianie ich wizerunku.

6. Uczestnik może bez ograniczeń korzystać z Zadania konkursowego.

 

§ 7 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych jest Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku, ul. Korzenna 33/35, 80-851 Gdańsk, tel. 58 301 10 51, e-mail: sekretariat@nck.org.pl.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem: iod@nck.org.pl.
 3. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawą  z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) - w celu realizacji zawartej umowy.
 4. Pozyskane dane są wykorzystywane wyłączne na potrzeby wykonywania obowiązków wynikających z przepisów podatkowych, księgowych, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej, sprawozdawczych.
 5. Dane będą przechowywane przez czas realizacji umowy, włączając obowiązkowy okres przechowywania określony w ustawie o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 poz. 217).
 6. Dane są przekazywane innym podmiotom na podstawie przepisów prawa lub zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych w celu wypełnienia przepisów podatkowych, przepisów dot. ubezpieczeń, sprawozdawczych oraz innych określonych w prawie.
 7. Istnieje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, prawo do wniesienia sprzeciwu do ich przetwarzania. Powyższe można zrealizować kontaktując się z Administratorem danych pisemnie, mailowo lub telefonicznie.
 8. W każdej chwili można cofnąć zgodę na przetwarzanie danych w sposób określony w pkt. 7. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na postawie zgody przed jej wycofaniem.
 9. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 10. Podane dane nie podlegają procesowi zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowaniu.
 11. W wypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych dokonuje się z naruszeniem prawa przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 12. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji celu ich przetwarzania. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanową: art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, Kodeks cywilny, prawo podatkowe, ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości realizacji zawartej umowy.

 

§ 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne powstałe w trakcie przesyłania Zadań konkursowych, w szczególności za problemy z łączem internetowym.
 2. Organizator może wykluczyć z Konkursu Uczestnika, który wykonując zadania konkursowe narusza prawa osób trzecich lub dobre obyczaje, wpływa w sposób nieuczciwy na wynik Konkursu albo postępuje w sposób sprzeczny z regulaminem.
 3. Decyzje Organizatora mają charakter ostateczny i nie przysługuje od nich odwołanie.

 

 

Osoby ze szczególnymi potrzebami, proszone są o wcześniejsze zgłoszenie chęci udziału w wydarzeniu oraz kontakt na adres mailowy: anna.piotrowska@nck.org.pl lub sekretariat@nck.org.pl, a także bezpośrednio w siedzibie organizatora (ul. Korzenna 33/35, Gdańsk) od pon. do pt., w godz. 9:00-14:00 lub pod numerem telefonu 58 326 10 10

Deklaracja dostępności