11/06/2013

Konkurs literacki: A to pech

Celem Konkursu jest pobudzenie wyobraźni i rozwój artystyczny młodzieży oraz zainteresowanie szeroko rozumianą tematyką przesądów, postrzeganych zarówno na serio, jak i z przymrużeniem oka.

Konkurs jest integralną częścią projektu „2013: Na psa urok”, realizowanego dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Miasta Gdańsk.

REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO

§ 1. Organizatorzy

1. Organizatorem konkursu literackiego(zwanego dalej "Konkursem"), trwającego od 17 czerwca do 30 września 2013 roku, jest:

Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku, ul. Korzenna 33/35, 80-851 Gdańsk.

2. Celem Konkursu jest pobudzenie wyobraźni i rozwój artystyczny młodzieży oraz zainteresowanie szeroko rozumianą tematyką przesądów, postrzeganych zarówno na serio, jak i z przymrużeniem oka.

3. Konkurs jest integralną częścią projektu „2013: Na psa urok”, realizowanego dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Miasta Gdańsk.

§ 2. Zasady konkursu

1. Konkurs jest przeznaczony dla młodzieży gimnazjalnej i licealnej.

2. Przedmiotem Konkursu jest praca literacka – trzynastozgłoskowiec, odnosząca się do hasła przewodniego Konkursu – A TO PECH.

3. Praca powinna spełnić następujące wymogi formalne:

- praca napisana trzynastozgłoskowcem.

- długość pracy nie powinna przekraczać dziesięciu wersów.

4.Prace konkursowe należy nadsyłać drogą elektroniczną na adres: violetta.seremak@nck.org.pl, pocztą, lub dostarczyć osobiście do sekretariatu Nadbałtyckiego Centrum Kultury w Gdańsku, ul. Korzenna 33/35 (decyduje data wpłynięcia pracy), do dnia 30. września 2013 r., z dopiskiem Konkurs literacki

 „A TO PECH”.  Praca – na odwrocie – powinna zostać opatrzona następującymi danymi:

- imię i nazwisko Autora Pracy i nauczyciela prowadzącego,

- adres domowy,

- nazwa i adres szkoły,

- telefon, e-mail (szkoły i osobisty).

5. Poprzez nadesłanie prac do udziału w Konkursie uczestnik wyraża zgodę na:

- wzięcie udziału w Konkursie na warunkach określonych w niniejszym regulaminie,

- przetwarzanie przez NCK danych osobowych uczestnika w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Konkursu (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.09.1997 (Dz.U. nr 133 poz. 883),

- opublikowanie na łamach prasy regionalnej oraz stronach internetowych NCK imienia i nazwiska oraz wizerunku uczestnika w przypadku, gdy ten otrzyma nagrodę lub wyróżnienie,

- przekazanie na rzecz NCK praw autorskich, w zakresie eksploatacji obejmujących: prawo do publikowania w druku i za pośrednictwem sieci Internet dla celów promocyjnych.

6. Nadsyłając prace na Konkurs, uczestnik zgadza się na warunki Konkursu i potwierdza, że zapoznał się z jego Regulaminem.


§ 3. Wyłanianie zwycięzców

1. W skład jury konkursu wejdą osoby powołane przez Organizatora.

2. Jury wyłoni zwycięzcę, ma też prawo do przyznania wyróżnień.

 

§ 4. Nagrody

1. NCK przewiduje przyznanie nagród i wyróżnień rzeczowych.

2. Uroczyste rozstrzygnięcie Konkursu i wręczenie nagród odbędzie się w drugiej połowie października 2013 r. w Ratuszu Staromiejskim, w siedzibie Nadbałtyckiego Centrum Kultury. O terminie każdy z laureatów zostanie powiadomiony oddzielnym pismem.

3. Uczestnicy spotkania dojeżdżają na własny koszt.

§ 5. Postanowienia końcowe

W kwestiach dotyczących przebiegu Konkursu, nieprzewidzianych niniejszym regulaminem, głos rozstrzygający należy do Organizatorów.

Bieżące informacje pod adresem internetowym: www.nck.org.pl

Zapytania można kierować na adres: violetta.seremak@nck.org.pl