07.02.2019 - 03.03.2019

Wielokulturowe Pomorze - WYSTAWA ZBIOROWA

Malarka i stypendystka MKiDN „Gaude Polonia”, białoruska fotografka i podróżniczka, niemiecka poetka oraz ukraiński mistrz rzemiosła ludowego i… kulturystki.

Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku zaprasza na wystawę zbiorową Wielokulturowe Pomorze
Mariia Kamenska (Ukraina), Corinna Kidoń (Niemcy), Rita Staszulonok (Białoruś), Vasyl Netsko (Ukraina)


WERNISAŻ: 07.02.2019 r. o godz. 19.00 w Galerii NCK – Ratuszu Staromiejskim, przy ul. Korzennej 33/35 w Gdańsku.
Wystawa czynna do 3 marca 2019, w godz. 10.00- 18.00.
WSTĘP:
wolny

Na Pomorzu mieszka ok. 16 320 cudzoziemców*. To nasi sąsiedzi, koledzy z pracy, przyjaciele… Chętnie poznajemy ich zwyczaje i tradycje, ich kulturę. Nadbałtyckie Centrum Kultury jako instytucja, która dba o dialog międzykulturowy i integrację wszystkich mieszkańców pomaga zaprezentować potencjał artystyczny „nowych obywateli” podczas cyklu wydarzeń Wielokulturowe Pomorze.
Na wystawie zostanie zaprezentowanych ponad 30 prac o bardzo szerokiej tematyce, wykonanych w różnych technikach malarskich m.in. akwarela, tempera. Całość zostanie wzbogacona nagradzanymi fotografiami Marii Kamenskiej.


ARTYŚCI:

Rita Staszulonok, malarka, ilustratorka, scenografka, urodzona w Mińsku na Białorusi, gdzie ukończyła Akademię Sztuk Pięknych. Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Gaude Polonia”. Autorka wielu wystaw indywidualnych i zbiorowych. Jej prace znajdują się w kolekcjach w Polsce, na Białorusi oraz w Brazylii. W Polsce mieszka i tworzy od 2010 roku.

Mariia Kamenska
– malarka i fotografka, z wykształcenia prawniczka, z zamiłowania podróżniczka. Uczestniczka kursu fotografii w akademii Nikona. Jej zdjęcia regularnie biorą udział w międzynarodowych konkursach i wystawach. Jej prace malarskie uczestniczyły na licznych ekspozycjach w Kijowie. Od kilku lat mieszkanka Gdyni.

Corinna Kidoń – niemiecka malarka i poetka, od kilkunastu lat miłośniczka i mieszkanka Trójmiasta. Od 2007 roku jej obrazy można było oglądać na 40 autorskich wystawach. Od lat wciela w życie credo, że sztuka i artyzm stanowią bazę dla przyjemności.

Vasyl Netsko - pochodzi z zachodniej Ukrainy. Jest mistrzem rzemiosła ludowego i malarstwa i… kulturystyki. Ukończył Akademię Sztuk Pięknych we Lwowie. Brał udział w wielu prestiżowych wystawach indywidualnych i grupowych oraz konkursach. W Polsce mieszka od roku 2015.


*(źródło migracje.gov.pl)


UWAGA! W związku z wyborami na Prezydenta Miasta Gdańska 3 marca, dostęp do wystawy i w dniach 2 i 3 marca 2019 będzie ograniczony.

//

The Multicultural Pomerania - A COLLECTIVE EXHIBITION
NCK - the Old Town Hall, 07-02-2019 - 03-03-2019
A painter who holds the Gaude Polonia scholarship awarded by the Ministry of Culture and National Heritage, a Belarusian photographer and traveller, a German poet and a Ukrainian master of folk craft and... body building.

The Baltic Sea Culture Centre in Gdansk invites you to a collective exhibition entitled “Multicultural Pomerania”
Mariia Kamenska (Ukraine), Corinna Kidoń (Germany), Rita Staszulonok (Belarus), Vasyl Netsko (Ukraine)


VERNISSAGE: 7 February 2019 7:00 pm in the Baltic Sea Culture Centre Gallery - in the Old Town Hall, ul. Korzenna 33/35 in Gdańsk.
The exhibition is open until 3 March 2019, from 10:00 am to 6:00 pm.
ADMISSION: free

Nearly 16,320 foreigners live in Pomerania*. They are our neighbours, our co-workers, our friends...
We are eager to learn their customs, traditions and culture. The Baltic Sea Culture Centre, as an institution which nurtures intercultural dialogue and the integration of all residents, helps present the artistic potential of the “new citizens” during a series of events entitled “The Multicultural Pomerania”.
The exhibition presents over 30 works, with a wide range of themes, created with different painting techniques, including watercolour and tempera. Everything is enriched with award-winning photographs by Maria Kamenska.

//

"Многокультурное Поморье" - КОЛЛЕКТИВНАЯ ВЫСТАВКА
NCK - Старая ратуша, 07-02-2019 - 03-03-2019
Художница и стипендиат Стипендиальной программы министра культуры и национального наследия "Gaude Polonia", белорусская фотограф и путешественница, немецкая поэтесса и украинский мастер народных промыслов и ... культуризма..

Балтийский центр культуры (NCK) в Гданьске приглашает на коллективную выставку "Многокультурное Поморье"
Мария Каменская (Украина), Коринна Кидонь (Германия), Рита Сташулонок (Беларусь), Василь Нецко (Украина)ВЕРНИСАЖ: 07.02.2019 г. в 19.00 ч в Галерее NCK – Старая ратуша, ул. Коженна, 33/35 в Гданьске.
Выставка работает до 3 марта 2019, с 10.00 - 18.00 ч.
ВХОД: бесплатный

В Поморье живет около 16 320 иностранцев*. Это наши соседи, коллеги по работе, друзья... Мы с радостью знакомимся с их обычаями и традициями, их культурой. Балтийский центр культуры как организация, которая заботится о межкультурном диалоге и интеграции всех жителей, помогает продемонстрировать творческий потенциал "новых граждан" во время цикла мероприятий "Мультикультурное Поморье".
На выставке будет представлено более 30 работ очень широкой тематики, выполненных разнообразными техниками изобразительного искусства, в частности, акварельными и темперными красками. Все это будет обогащено фотографиями Марии Каменской, награжденными призами.


//

Багатокультурне Помор’я – це цикл артистичних подій у Надбалтійському Центрі Культури в Гданську, метою яких є демонстрація культурного і артистичного потенціалу, що знаходиться в гданщанах різних національностей ( імігранти, представники національних меншин), що мешкають у Поморському воєводстві.

Найважливішим аспектом данного проекту є передача артистичної ініціативи представникам різних культур Помор’я. Ми хочемо підтримати цих творців у втіленні власних проектів – при співпраці з Надбалтійським Центром Культури. Працівники НЦК забезпечать підтримку в широкому її сенсі, а точніше навчать як приготувати кошторис а також договори згідно польського трудового законодавства, але також як організувати і рекламувати подію. Ми також передбачуємо скромну фінансову поміч на втілення найцікавіших ідей в Ратуші Старого Міста або Центрі Святого Яна.

Таким чином, ми прагнемо долучати приїжджих до культурного життя Помор’я, з метою впровадження багатокультурності в якості нової культурної візитівки нашого регіону, що демонструватиме потенціал, зосереджений в його мешканцях.

Події Багатокультурного Помор’я відбуватимуться кілька разів на рік як супроводжуюча програма Фестивалю Культур «Вікно на світ».