Amplify logo PL

Amplify

Przyszłość europejskiego sektora kultury oczami uczestników i uczestniczek projektu Amplify

 

Amplify: Uczyń przyszłość Europy swoją to projekt działający w 12 krajach UE po to, by nagłaśniać opinie i uwagi osób należących do grup niedostatecznie reprezentowanych w sektorze kultury. Grupy marginalizowane, inicjatywy i osoby mające utrudniony dostęp do dialogu i decyzji – jesienią 2021 roku Amplify zebrało ich głosy i stworzyło szereg rekomendacji, jakie przekazane zostały unijnym operatorom. Nadbałtyckie Centrum Kultury jest organizatorem polskiego ośrodka Amplify i wspólnie z koordynatorem projektu, Culture Action Europe, zapraszamy do zapoznania się z rekomendacjami zbiorczymi Amplify.

 

 

OD CZEGO WSZYSTKO SIĘ ZACZĘŁO?

Wiosną 2021 roku Komisja Europejska, Parlament Europejski i Rada Europy zainaugurowały Konferencję w sprawie przyszłości Europy (Conference of the Future of Europe). Konferencja zaplanowana została jako przestrzeń wymiany i debaty operatorów unijnych i społeczeństwa obywatelskiego. Celem inicjatywy jest wskazanie kierunków rozwoju UE w takich obszarach jak zmiana ekologiczna, zmiana cyfrowa, bezpieczeństwo ekonomiczne oraz odbudowa społeczna po pandemii COVID-19.

Konferencja oraz proces jej przygotowania miały umożliwić mieszkankom i mieszkańcom UE wyrażenie swoich opinii: podzielenie się problemami, jakie dostrzegają czy potrzebami, jakie ich zdaniem wymagają zaspokojenia. Aby uzyskać pełen obraz sytuacji, organizatorzy Konferencji zamierzali już na etapie przygotowań włączyć osoby z różnorodnych grup – w sposób szczególny zaś miały zostać włączone głosy grup zwykle pomijanych.

Mimo tak sformułowanych założeń i deklaracji niewiele uwagi poświęcono różnorodności. To zaniepokoiło organizacje działające na rzecz budowania społeczeństwa obywatelskiego: jesienią 2021 roku 50 z nich wystosowało list otwarty zawierający wezwanie do działań, które organizatorzy Konferencji powinni podjąć w celu włączenia głosu grup marginalizowanych.

 

 

CZYM JEST AMPLIFY?

Amplify to projekt realizowany w 12 europejskich krajach, którego celem jest zebranie – i przekazanie organizatorom Konferencji w formie konkretnych rekomendacji – głosów grup niedostatecznie reprezentowanych w sektorze kultury. Amplify to również szansa, by ulokować kulturę w centralnym punkcie europejskiej przyszłości.

Amplify bazuje na dyskursie publicznym podkreślającym konieczność wyznaczenia dostępnych i integracyjnych ścieżek dla osób marginalizowanych – tak aby mogły one uczestniczyć w sektorze kultury w krajach Europy. Chociaż w Unii istnieje wiele inicjatyw mających na celu zaangażowanie obywatelek i obywateli UE w proces demokratyczny, faktem pozostaje, że wiele głosów w Europie jest pomijanych. Amplify skupiło się na poszukiwaniu takich luk w komunikacji i spróbowało dotrzeć do osób pozostających poza głównym obiegiem europejskiego sektora kultury.

 

 

JAK POWSTAWAŁY REKOMENDACJE ZBIORCZE AMPLIFY?

Projekt oparto na działaniach, które objęły 12 krajów unijnych: Francję, Grecję, Węgry, Włochy, Holandię, Polskę, Portugalię, Rumunię, Słowenię, Hiszpanię, Danię i Szwecję. W każdym z nich Amplify powołało specjalne ośrodki (tzw. huby). Jesienią 2021 roku każdy hub przeprowadził warsztaty, na których osoby z różnych grup z sektora kultury opracowały dla UE rekomendacje dotyczące obszaru kultury. Szczególny nacisk położono na wysłuchanie tych osób i grup, które mają utrudniony dostęp do kultury i nie są uwzględniane przy podejmowaniu decyzji. Każdy z uczestniczących krajów odpowiedzialny był za przygotowanie odrębnego zbioru rekomendacji, a następnie Culture Action Europe opracowało „Rekomendacje zbiorcze w ramach projektu Amplify”.

Jakie obszary i działania wskazano jako szczególnie newralgiczne dla rozwoju europejskiej kultury? Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z treścią rekomendacji: ZAŁĄCZNIK PDF

 

 

O POLSKICH REKOMENDACJACH AMPLIFY

Za organizacją działań polskiego huba Amplify odpowiedzialne było Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku.

Polskie rekomendacje są wynikiem spotkań zrealizowanych w dwóch sesjach (wrzesień i październik 2021 roku) w Gdańsku, Warszawie oraz Podkowie Leśnej. Łącznie wzięły w nich udział 63 osoby (43 kobiety i 20 mężczyzn) w wieku od 17 do 75 lat. Wśród uczestników i uczestniczek znaleźli się m.in.: artyści i artystki, animatorzy i animatorki kultury działający w instytucjach i organizacjach pozarządowych, nauczyciele i nauczycielki oraz wykładowcy i wykładowczynie, osoby działające w organizacjach pozarządowych wspierających imigrantów oraz osoby z niepełnosprawnościami.

Grupy moderowane przez Zofię Lisiecką odpowiedzialne były za przygotowanie trzech kluczowych ich zdaniem rekomendacji. Ostatecznie uczestnicy i uczestniczki zdecydowali, że są to: zwiększenie poziomu finansowania kultury i sztuki; równość i powszechność dostępu do kultury i sztuki; partycypacja twórców, animatorów, edukatorów i odbiorców sztuki i kultury w procesach decyzyjnych.

Więcej o polskich rekomendacjach i procesie ich powstawania przeczytać można tutaj: ZAŁĄCZNIK PDF

 

Koordynacja procesu z ramienia Nadbałtyckiego Centrum Kultury:

Magdalena Zakrzewska-Duda

 

 

Więcej o Amplify przeczytać można na stronie Culture Action Europe (teksty w języku angielskim): https://cultureactioneurope.org/projects/amplify-make-the-future-of-europe-yours/.

Anglojęzyczny tekst rekomendacji zbiorczych Amplify dostępny jest tu: https://cultureactioneurope.org/projects/amplify-make-the-future-of-europe-yours/collectiverecommendation/.

 

Nadbałtyckie Centrum Kultury jest odpowiedzialne za stworzenie polskiego centrum gromadzącego rekomendacje na Konferencję w sprawie przyszłości Europy.

 

CAE

EU Parliament

Projekt współfinansowany przez Parlament Europejski.

Za opinie zawarte w niniejszym tekście odpowiada autor i nie muszą one odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Parlamentu Europejskiego.

Więcej informacji na temat Amplify (strona w języku angielskim)